J&A

Strategia
Zabezpieczenie
Transparentność


ROZPOCZNIJ
J&A Corporate Advisory Sp. z o.o.
  hello@corporateadvisory.pl
  516 858 181      531 901 103

NOTA PRAWNA

 

J&A Corporate Advisory Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu, przy Alei Wolności 14/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000708455, o kapitale zakładowym w wysokości 8.400,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 5532544499 ("Spółka") przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem: www.corporateadvisory.pl lub www.bez-zus.pl ("strona internetowa"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na stronie internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Spółka na podstawie umów dotyczących rejestracji domen internetowych www.corporateadvisory.pl oraz www.bez-zus.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na stronie internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabronione.

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub podatkową w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Spółki. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Spółka nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Spółki wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Treści zawarte na stronie www.corporateadvisory.pl oraz www.bez-zus.pl mają charakter czysto informacyjny. w szczególności nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 lub art. 66(1) par. 1 Kodeksu cywilnego.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej www.corporateadvisory.pl i www.bez-zus.pl oraz z korzystania z niej.

Spółka wyłącza stosowanie art. 68 par. 1 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do niniejszych warunków.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


DEFINICJE

 1. Administrator/Usługodawca/Spółka – J&A Corporate Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie­dzibą w Żywcu, Aleja Wolności 14/1, wpi­sana w reje­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS 0000708455, prowadzonego przez Sąd Rejo­nowy w Bielsku-Białej, posia­da­jącą numer NIP 5532544499, będąca Admi­ni­stra­to­rem Serwisu;

 1. Regu­la­min – regu­la­min korzy­sta­nia ze strony inter­ne­to­wej www.corporateadvisory.pl oraz www.bez-zus.pl oraz ze wszyst­kich usług dostęp­nych na Stro­nie sta­no­wiący regu­la­min w rozu­mie­niu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 2. Strona/Serwis – strona inter­ne­towa miesz­cząca się pod adre­sem www.corporateadvisory.pl oraz www.bez-zus.pl pro­wa­dzona przez Administratora.

 3. Umowa – umowa zawie­rana drogą elek­tro­niczną lub w trybie stacjonarnym pomię­dzy Admi­ni­stra­to­rem i Użyt­kow­ni­kiem, któ­rej przed­mio­tem jest świad­cze­nie przez Admi­ni­stra­tora Usługi w Ser­wisie lub za jego pośrednictwem zgod­nie z odrębnymi warunkami umownymi doty­czą­cymi wybra­nej Usługi;

 4. Usługi – wszel­kie usługi świad­czone przez Admi­ni­stra­tora w ramach Ser­wisu na rzecz Użytkowników;

 5. Użyt­kow­nik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych.

 6. Partnerzy Administratora – podmiot lub podmioty, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy celem należytego świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, Usług oraz prawa i obowiązku Stron w ich współpracy i stanowi ogólne warunki Umów. Wszelkie zlecenia wykonania Usługi dokonane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podlegają warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że Strony ustanowią szczególne warunki.

 2. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

 4. W celu korzystania z Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari lub inne.

 5. Usługi i treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających, na co wskazuje jednoznacznie treść właściwej podstrony internetowej.

 6. Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Ser­wis świad­czy usługi mające na celu pro­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Usługodawcy.

 2. Usługi świad­czone są odpłatnie za wyjątkiem przesyłania wiadomości lub kwestionariuszy w zakładce /kontakt/ dostępnych na stronie http://corporateadvisory.pl/kontakt.php .

 3. Korzy­sta­nie z Serwisu nie wymaga reje­stra­cji. Użyt­kow­nik zawiera Umowę doty­czącą Usługi z chwilą roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z Usługi.

 4. Zlecenie wykonania Usługi przez Klienta następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny lub podczas bezpośredniego spotkania.

 5. W celu skutecznego zlecenia wykonania Usługi oraz poprawnego jej wykonania przez Usługodawcę, zagadnienie prawne lub biznesowe powinno zostać przedstawione przez Klienta w sposób wyczerpujący, zaś w razie wątpliwości wykonawcy Usługi – Klient powinien niezwłocznie doprecyzować okoliczności wskazane w zapytaniu. Przyjęcie Usługi do realizacji zależne jest od udzielenia przez Klienta potrzebnych informacji.

 6. Przedstawienie Klientowi gotowego dokumentu Zlecenia, zawierającego co najmniej wycenę wynagrodzenia za Usługę, sposób i termin zapłaty oraz czas wykonania Usługi, stanowi ofertę ważną przez 7 (siedem) dni roboczych. Klient przyjmuje ofertę, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez strony wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy. Jeżeli w terminie 7-dniowym o którym mowa w zdaniu pierwszym Klient nie przyjmie oferty, jest ona anulowana przez Usługodawcę po upływie tego okresu, chyba że Strony postanowią inaczej.

 7. Jeżeli charakter i zakres Usługi określonej na podstawie wstępnych ustaleń zagadnienia prawnego lub biznesowego dokonanego przez Klienta, okaże się być znacząco niewspółmierny do koniecznego nakładu pracy lub być niewystarczający dla rozwiązania sytuacji prawnej lub biznesowej Klienta, Zleceniobiorca zaproponuje zmianę wyceny wynagrodzenia za wykonanie Usługi. Klient, który nie godzi się ze zmianą wynagrodzenia, może od Umowy odstąpić.

 8. Usługodawca może zlecić wykonanie Usługi podwykonawcy, jeżeli nie wpłynie to na jej jakość. Usługodawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje swoje zobowiązania lub którym ich wykonanie powierza.

 9. Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników (patrz nota prawna).

 10. Usługodawca może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie.

 11. Admi­ni­stra­tor odpo­wiada za nie­wy­ko­ny­wa­nie lub nie­na­le­żyte wyko­ny­wa­nie Usług obję­tych Umową z Użyt­kow­ni­kiem zgod­nie z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa.

KON­SU­MENC­KIE PRAWO ODSTĄ­PIE­NIA OD UMOWY

 1. Użyt­kow­ni­kowi, który zawarł z Admi­ni­stra­to­rem Umowę jako kon­su­ment, czyli w celu nie­zwią­za­nym z pro­wa­dzoną przez sie­bie dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową a Umowa była zawarta na odle­głość lub poza loka­lem przed­się­bior­stwa przy­słu­guje prawo do odstą­pie­nia od Umowy.

 2. Prawo do odstą­pie­nia od Umowy może zostać zre­ali­zo­wane w ter­mi­nie 14 dni od jej zawarcia.

 3. Reali­za­cja prawa do odstą­pie­nia od Umowy nastę­puje przez prze­sła­nie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od Umowy na piśmie lub drogą elek­tro­niczną na adres hello@corporateadvisory.pl .

 4. Prawo do odstą­pie­nia od Umowy na Usługę nie przy­słu­guje Użyt­kow­ni­kowi w przy­padku, gdy za jego zgodą Admi­ni­stra­tor roz­po­czął świad­cze­nie Usługi przed upły­wem 14 dni od zawar­cia Umowy oraz nie przysługuje podmiotom nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania strony, Użytkownik może zgłaszać je Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: hello@corporateadvisory.pl lub pisemnie na adres: Aleja Wolności 14/1, 34-300 Żywiec. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (email lub inny) oraz szczegółowo opisać przyczynę zgłaszanych zastrzeżeń. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia.

 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.

 3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:

  1. Nota prawna

  2. Polityka plików „cookies

  3. Polityka prywatności

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


POLITYKA COOKIES


Polityka plików “cookies” serwisu www.corporateadvisory.plwww.bez-zus.pl

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. w szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:

  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  2. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 4. Pliki cookies wykorzystywane przez Partnerów Administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 9. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie tej polityki prywatności podczas odwiedzania strony internetowej.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności serwisu www.corporateadvisory.plwww.bez-zus.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych na stronie internetowej www.corporateadvisory.pl i www.bez-zus.pl. 

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest :
  J&A Corporate Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z sie­dzibą w Żywcu, Aleja Wolności 14/1, 34-300 Żywiec
  wpi­sana w reje­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS 0000708455, prowadzonego przez Sąd Rejo­nowy w Bielsku-Białej, posia­da­jącą numer NIP 55325444993.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).

 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.